Rozkład dnia

  700– 845 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI
 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole,
 • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczyciela
900– ŚNIADANIE
 • czynności porządkowe,
 • przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole
  930 – 1030 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycieli dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 15 obszarów edukacyjnych:
 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
  1030–1145 SPACERY I ZABAWY W OGRODZIE
 • czynności organizacyjno – porządkowe,
 • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację
1200 – OBIAD
 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach
1230–1415- RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE
 • próby samodzielnego zdejmowania odzieży,
 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych,
 • zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,
 • praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych,
 • pogłębienie zdobytych wiadomości i umiejętności,
 • konkursowe prace plastyczne,
 • zajęcia dodatkowe,
 • zabawy ruchowe,
 • zabiegi higieniczne
   1430– PODWIECZOREK I
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych
1500 – 1600– REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELA
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe,
 • rozchodzenie się dzieci do domu
1600– PODWIECZOREK II
 • czynności samoobsługowe,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
1630–1700–  REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELA
 • aktywność własna dzieci – zabawy ruchowe w sali i na powietrzu
 • rozchodzenie się dzieci do domu

   

Katolickie Przedszkole w Aninie – działamy w służbie Rodzinie. Jesteśmy, aby formować, wychowywać i uczyć.